ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ. Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Τρίτου – Σύστημα Πράσινης Κάρτας

Με αυτή την ευκαιρία θεωρούμε σκόπιμο να προβούμε σε κάποιες διευκρινήσεις/επισημάνσεις σε σχέση με το πιο πάνω θέμα.

Η παρουσίαση Πράσινης Κάρτας δεν είναι υποχρεωτική κατά την μετακίνηση από και προς σε χώρα μέλος του Συστήματος Πράσινης Κάρτας (ΣΠΚ) που έχει υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας γνωστής και ως Πολυμερής Συμφωνία. Βάσει αυτής της Συμφωνίας το πιστοποιητικό ασφάλισης  που εκδίδεται στην Δημοκρατία τεκμαίρεται ότι παρέχει κάλυψη έναντι τρίτου στις εν λόγω χώρες (σύμφωνα επίσης με το άρθρο 5 (2) του Ν.96(Ι)/2000). (Επισυνημμένο 1, χώρες 1-36).

Η παρουσίαση Πράσινης Κάρτας παραμένει υποχρεωτική κατά την μετακίνηση από και προς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλους του ΣΠΚ  (Επισυνημμένο 1, χώρες 37-47).

Στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου των Γραφείου: https://www.cobx.org/article/45/gc-system-composed-green-card-bureaux-48-countries-participating-system