ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ιδρύθηκε το 1969 και συνεχίζει να λειτουργεί δυνάμει των προνοιών του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, Ν.96(Ι)/2000 και να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.

Μέλη του Ταμείου Ασφαλιστών αποτελούν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Ασφαλιστικών Εργασιών Νόμου και που διεξάγουν εργασίες Μηχανοκίνητων Οχημάτων έναντι Τρίτου στην Κύπρο.

Το Ταμείο χρηματοδοτείται από την επιβολή επιβάρυνσης στα ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων που επί του παρόντος είναι καθορισμένη στο 5% και εισπράττεται μέσω των Ασφαλιστικών Εταιρειών.