ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών (ΚΚΠ), η ίδρυση και λειτουργία η οποία έχει ανατεθεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την Τέταρτη Κοινοτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με όλα τα Κέντρα Πληροφοριών στην Ευρώπη.

Ο σκοπός του ΚΚΠ είναι να δώσει πληροφορίες στους ανθρώπους που έχουν νομικά δικαιώματα να αποκτήσουν τέτοιες πληροφορίες, που εμπλέκονται σε δυστυχήματα στην Κύπρο και που κατοικούν στην Κύπρο ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άτομα που εμπλέκονται σε δυστυχήματα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοικούν στην Κύπρο. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με την Εταιρία Ασφάλισης του εμπλεκόμενου οχήματος και τους αντιπροσώπους στην χώρα του τραυματισμένου ατόμου επί τη βάσει της Τέταρτης Κοινοτικής Οδηγίας έτσι ώστε ο ζημιωθέντας μπορεί να υποβάλει την αίτηση του στη χώρα κατοικίας του.

Για πληροφορίες:
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασίλειος Παύλου 17, 1425 Έγκωμη
Τηλ: +357 22807000
Φαξ: +357 22354030
Ηλ. Ταχυδρομείο: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://rtd.mcw.gov.cy/eRTDWeb/gui/Common/LoginFrameEnglish.jsp?lang=en