ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Τελευταία ενημέρωση 31/08/2023

 1. Εισαγωγή

Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (εφεξής καλούμενο ως «ΤΑΜΟ», «εμείς», «εμάς», «μας», ή «Ταμείο») ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με διαφανή και ασφαλή τρόπο. Προσωπικά δεδομένα (εφεξής καλούμενα ως «Δεδομένα» ή «Προσωπικά Δεδομένα») θεωρούνται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Αυτή η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(εφεξής «Πολιτική») παρέχει μια επισκόπηση, του πως και γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τρίτους που λαμβάνουν τα Δεδομένα σας καθώς και τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τους ισχύοντες εγχώριους νόμους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η Πολιτική καλύπτει:

 • άτομα τα οποία έχουν υποβάλει απαίτηση ή προτίθενται να υποβάλουν απαίτηση στο ΤΑΜΟ
 • ανασφάλιστους οδηγούς ή ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων,
 • άτομα τα οποία εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε περιπτώσεις απαιτήσεων που διαχειρίζεται το ΤΑΜΟ (πχ. μάρτυρες, αστυνομικοί, τραυματίες, και οδηγοί ή επιβάτες εμπλεκόμενων οχημάτων),
 • πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών στους οποίους απεστάλη γραπτή ειδοποίηση 7 ημερών όσον αφορά την ειδοποίηση τους σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου τους,
 • άτομα τα οποία έχουν υποβάλει απαίτηση ή προτίθενται να υποβάλουν απαίτηση και/ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε περιπτώσεις απαιτήσεων που χειρίζεται το ΤΑΜΟ στα πλαίσια Εκκαθάρισης κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικής εταιρείας η οποία βρίσκεται υπό Εκκαθάριση και δραστηριοποιείται στην Κύπρο υπό καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ή Ελεύθερης Εγκατάστασης,
 • πελάτες (ασφαλισμένους) κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών υπό Εκκαθάριση ή ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες βρίσκονται υπό Εκκαθάριση και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ή Ελεύθερης Εγκατάστασης,
 1. Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Είμαστε οργανισμός εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ2377 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Ζήνωνος Σώζου 23, Τ.Κ. 22025, 1516, Λευκωσία.

Το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ιδρύθηκε το 1969 και συνεχίζει να λειτουργεί δυνάμει των προνοιών του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, Ν.96(Ι)/2000 ως έχει τροποποιηθεί («Νομός Μηχανοκίνητων Οχημάτων»).

Το ΤΑΜΟ έχει συσταθεί για να αποζημιώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις,  άτομα των οποίων η  περιουσία  (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων) έχει υποστεί ζημιά,  ή  έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ή έχουν αποβιώσει (αποζημίωση στους δικαιούχους) λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστα οχήματα, άγνωστα οχήματα ή οχήματα που είναι ασφαλισμένα με ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα , μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  του ΤΑΜΟ στο: dpo@mif.org.cy.

 1. Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πως

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε μόνο τις αναγκαίες κατηγορίες Δεδομένων που απαιτούνται στην  βάση της σχέσης μας μαζί σας. Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φύλο.
 • Προσωπικά δεδομένα για τον χειρισμό  απαιτήσεων που έλαβε το ΤΑΜΟ: αριθμός εγγραφής οχήματος, τύπος και μάρκα οχήματος, τύπος άδειας οδήγησης, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ασφαλιστική εταιρεία, τρέχον εισόδημα (σε περίπτωση απώλειας αμοιβής λόγω ατυχήματος για την αξιολόγηση της μελλοντικής απώλειας εσόδων).
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία: Με σκοπό την καταβολή δίκαιας και επαρκούς αποζημίωσης για τυχόν σωματικές βλάβες που υπέστησαν λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενδέχεται να ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν τραυματισμούς  των απαιτητών και άλλων εμπλεκόμενων ατόμων. Τα Δεδομένα σχετικά με την υγεία μπορούν να παρέχονται επίσης από ιατρικούς εμπειρογνώμονες.
 • Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, το ΤΑΜΟ θα ζητήσει την αποκάλυψη ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων των εξαρτωμένων από τον απαιτητή (σύζυγο και / ή παιδιά) με σκοπό τον δίκαιο και ορθό υπολογισμό της αποζημίωσης για τη ζημία που υπέστησαν τα εξαρτώμενα πρόσωπα.

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές:

 •   Κατευθείαν από εσάς: μέσω εντύπων απαιτήσεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλης αλληλογραφίας που μπορεί να έχουμε μαζί σας.
 •     Από τρίτους: Όπως δημόσιες αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.
 •    Δημόσια διαθέσιμες πηγές: Όπως το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το Κτηματολόγιο, το Αρχείο Πτωχεύσεων, τα εμπορικά μητρώα, τον τύπο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο, αυτά τα Δεδομένα τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 1. Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για να διαχειριστούμε και  να χειριστούμε  αποτελεσματικά απαιτήσεις  από άτομα  τα οποίων τα οχήματα  ή άλλα περιουσιακά  στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά,  ή  άτομα τα οποία έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ή αποβιώσει (αποζημίωση στους δικαιούχους)  λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστα οχήματα, άγνωστα οχήματα ή οχήματα που είναι ασφαλισμένα με ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση και τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εφαρμογής της πράσινης κάρτας.

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε νόμιμα τα Δεδομένα που αναφέρονται πιο πάνω, βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

Το Ταμείο υπόκειται σε αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών νόμων, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών, καθώς και του Νόμου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Το ΤΑΜΟ έχει νομική υποχρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις να αποζημιώνει άτομα τα οποίων τα οχήματα  ή άλλα περιουσιακά  στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά, ή  έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ή αποβιώσει (αποζημίωση στους δικαιούχους)   λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστα οχήματα, άγνωστα οχήματα ή οχήματα που είναι ασφαλισμένα με ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση. Προκειμένου να εκπληρώσει τις νομικές του υποχρεώσεις, το ΤΑΜΟ πρέπει να επεξεργάζεται  ορισμένες κατηγορίες  Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Διασφάλιση των Έννομων Συμφερόντων μας

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.

Τέτοια έννομα συμφέροντα περιλαμβάνουν:

 • τη διαχείριση των απαιτήσεων που υποβάλλονται στο ΤΑΜΟ·
 • την άσκηση και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων/απαιτήσεων ·
 • την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην προστασία της ασφάλειας IT (IT Security), συμπεριλαμβανομένου asset security, της ασφάλειας δικτύου/συστήματος και της ασφάλειας του εξοπλισμού μας (hardware)·
 • την εφαρμογή μέτρων για τη φυσική ασφάλεια των χώρων μας και την ασφάλεια των εργαζομένων μας·
 • εφαρμογή μέτρων για σκοπούς πρόληψης εγκλημάτων και  απάτης(π.χ. να εντοπιστούν ψευδείς απαιτήσεις).

III.Νομικές Απαιτήσεις

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών.

 1. IV. Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας

Σε περιπτώσεις όπου έχετε συγκατατεθεί στη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας  Δεδομένων από το ΤΑΜΟ, θα χρησιμοποιήσουμε την συγκατάθεση ως νομική βάση. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεαστεί.

 1. V. Δημόσιο Συμφέρον

Το ΤΑΜΟ έχει συσταθεί για να αποζημιώνει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, άτομα των οποίων η  περιουσία  (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων) έχει υποστεί ζημιά,  ή  έχουν υποστεί σωματικές βλάβες, ή έχουν αποβιώσει (αποζημίωση στους δικαιούχους) λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστα οχήματα, άγνωστα οχήματα ή οχήματα που είναι ασφαλισμένα με ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση, οι οποίοι διαφορετικά θα έμεναν χωρίς αποζημίωση.

Στις λειτουργίες μας περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της σωστής και δίκαιης αποζημίωσης σε άτομα που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού καθεστώτος του ατόμου που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα. Επιπλέον, συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 1. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω επιλεγμένα τρίτα μέρη:

 • Αντιπρόσωπους, προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες είσπραξης οφειλών, ανεξάρτητους συμβούλους και ερευνητές, μηχανικούς, εκτιμητές ζημιών, ιατρικούς εμπειρογνώμονες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαμεσολαβητές αντασφαλιστικών εταιρειών, πάροχους υπηρεσιών διαχείρισης αρχείων, πάροχους υποστήριξης ΙΤ, προμηθευτές λογισμικού, και πάροχους μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση αυτής της ιστοσελίδας και σε οποιονδήποτε τρίτο παροχέα υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες στο ΤΑΜΟ.
 • Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι και οι ελεγκτές μας όπως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι και λογιστές.
 • Ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου.
 • Δικαστήρια, αρμόδιες αρχές, διαιτητές ή άλλες δικαστικές επιτροπές.
 • Ανασφάλιστους οδηγούς που εμπλέκονται στο περιστατικό για το οποίο έχετε υποβάλει απαίτηση στο ΤΑΜΟ.
 1. Προσωπικά Δεδομένα Άλλων Προσώπων

Εάν παρέχετε στο ΤΑΜΟ Προσωπικά Δεδομένα άλλου προσώπου, όπως κάποιου επιβάτη που έχει εμπλακεί σε ατύχημα, παρακαλώ σημειώστε ότι είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε το εν λόγω άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής και να βεβαιωθείτε ότι έχει κατανοήσει και αποδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο το ΤΑΜΟ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα τους.

 1. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε Τρίτη Χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες οι οποίες  δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπου ενδείκνυται, θα λάβουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως η σύναψη συμφωνιών διαβίβασης Δεδομένων. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε συμφωνίες διαβίβασης Δεδομένων ή παρόμοιες διασφαλίσεις, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε αντίγραφο ή δείγμα, αν επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@mif.org.cy.

 1. Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε γενικές γραμμές, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την περίοδο που απαιτείται για εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, π.χ. για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε στην απαίτηση σας.

 1. Τα Δικαιώματα σας σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας τα οποία  διατηρούνται από το ΤΑΜΟ·
 • να αιτηθείτε την διόρθωση και/ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, ή περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας·
 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας οποιαδήποτε στιγμή, όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με βάση την συγκατάθεση σας·
 • να ζητήσετε την απόκτηση και επαναχρησιμοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε μορφή δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε στο ΤΑΜΟ την μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς·
 • να υποβάλετε παράπονο στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας παραβιάζονται.
 1. Παιδία

Αντιλαμβανόμαστε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με παιδία όταν χειριζόμαστε απαιτήσεις, δεδομένου ότι έχουμε πρώτα λάβει την συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, ή εκτός εάν αυτή η συλλογή  επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομοθεσίες.

 1. Cookies

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε “cookies.” Το cookie είναι ένας μοναδικός αριθμητικός κωδικός ο οποίος μεταφέρεται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας για να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και να σας αναγνωρίζει ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Βασικές Λειτουργίες: αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.
 • Αναλυτικά / Αποδοτικά: μας επιτρέπουν να μετρούμε τον αριθμό επισκεπτών μας και να βλέπουμε πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
 • Λειτουργικότητα: αυτά χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν τους χρήστες όταν επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή γλώσσας και τη ρύθμιση υψηλής ορατότητας).

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με cookies. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει τα cookies ή να διαγράψει ορισμένα cookies. Παρακαλώ σημειώστε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων μας δεν θα είναι διαθέσιμα εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από καιρό εις καιρό.

Σε αυτή την περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης της Πολιτικής. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την Πολιτική για να ενημερώνεστε πάντα για το πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

13.Επικοινωνήστε με το ΤΑΜΟ

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@mif.org.cy

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο dpo@mif.org.cy.