ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. Να λειτουργεί ως ένας αποτελεσματικός οργανισμός για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε, που είναι να καταβάλλει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,  δίκαιες αποζημιώσεις προς τρίτους σε σχέση με ευθύνη:

  • Ανασφάλιστων οχημάτων,
  • Αγνώστων  οχημάτων,
  • Οχημάτων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την οικονομική δυνατότητα να εκπληρώνει τις πιο πάνω υποχρεώσεις, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία και τις Διεθνείς Συμβάσεις που το Ταμείο έχει υπογράψει.

2. Να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των ανασφάλιστων οχημάτων.