ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Βασικής Συμφωνίας με τον Υπουργό Οικονομικών, το Ταμείο εισπράττει επασφάλιστρο από τους ασφαλισμένους (μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών), η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις κατά καιρούς οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από συνεννόηση του με το Ταμείον και βασίζονται στις ανάγκες του Ταμείου.

Το επασφάλιστρο από την 1η Ιανουαρίου 2001 έχει καθοριστεί σε 5%.

Τα ποσά που εισπράττονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες εμβάζονται στο Ταμείο «μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες από το τέλος κάθε τριμηνίας». (Εσωτερική Συμφωνία, Παράγραφος 10).