ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος της Τέταρτης Κοινοτικής Οδηγίας (τώρα μέρος των ενοποιημένων οδηγιών 1-5) είναι να καθιερώσει ειδικές διατάξεις που θα εφαρμόζονται σε ζημιωθέντες που δικαιούνται αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που απορρέει από ατυχήματα που συνέβησαν σε ένα Κράτος Μέλος με εξαιρέσει το Κράτος Μέλος της κατοικίας του ζημιωθέντα, το οποίο προκλήθηκε από την χρήση ασφαλισμένων οχημάτων και έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης τους Κράτος Μέλος.