ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ανάλαβε την υποχρέωση να παραπέμπει στην “Κοινοπραξία”(Τηλ: 22760751, Email:insurance@cypool.net, https://cypool.net/) τέτοιους κινδύνους για ασφάλιση, νοουμένου ότι τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:-

Οποιοσδήποτε οδηγός απορριφθεί διαδοχικά από τρεις Ασφαλιστικές Εταιρείες στις οποίες αποτείνεται για ασφάλιση, μπορεί να αποταθεί στο Ταμείο προσκομίζοντας πιστοποιητικά απόρριψης από τις εταιρίες αυτές.

Πρέπει να υποβληθεί μέσω του Ταμείου αίτηση για κάλυψη, συνοδευόμενη από 3 (τρεις) απορρίψεις από ισάριθμες Ασφαλιστικές Εταιρείες,.

Το Ταμείο την αποστέλλει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες οι οποίες θα αποφασίσουν κατά πόσο είναι διατεθειμένες να διαπραγματευθούν την έκδοση ασφαλιστικής κάλυψης. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά, εντός 48 ωρών από τη λήψη της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Σε περίπτωση λήψης μίας ή περισσότερων θετικών απαντήσεων, το Ταμείο θα παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο προς τις εταιρείες που απάντησαν θετικά. Διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι θα παραπέμπονται στην Κοινοπραξία για ασφάλιση, με πιστοποίηση του Ταμείου ότι τυγχάνουν «Μη Αποδεκτοί Κίνδυνοι».