ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διαδικασία υποβολής απαιτήσεων προς το Ταμείο Ασφαλιστών σε περίπτωση που Ασφαλιστική Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Δημοκρατία που διεξάγει εργασίες στον κλάδο Μηχανοκινήτων Οχημάτων στην Δημοκρατία, τεθεί σε εκκαθάριση.

Με βάση τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο του 2000 (Ν. 96 (Ι)/2000) καθώς και με τις διατάξεις της Συμφωνίας του Ταμείου με τον Υπουργό Οικονομικών, το Ταμείο καθίσταται υπόχρεο να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στην υποχρεωτική Ασφάλιση (έναντι τρίτου) στον κλάδο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, εάν και όταν εκδοθεί τελεσίδικο Διάταγμα Εκκαθάρισης Ασφαλιστικής Εταιρείας που περιγράφεται πιο πάνω.

Με βάση το Άρθρο 31 του Νόμου, το Ταμείο έχει το δικαίωμα να διορίζει τον εκκαθαριστή ή ένα από τους εκκαθαριστές, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια.

Το Ταμείο έχει το δικαίωμα να αρχίσει την διαπραγμάτευση και διευθέτηση των απαιτήσεων αμέσως μετά που εγείρεται η υποχρέωση του, δηλαδή μετά την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης και τον διορισμό εκκαθαριστή. Όλες οι διευθετήσεις θεωρούνται ότι τυγχάνουν υπό την αίρεση της έγκρισης του εκκαθαριστή, ώστε να μπορεί αργότερα το Ταμείο να δικαιούται να συμπεριληφθεί στο κατάλογο πιστωτών της υπό εκκαθάριση εταιρείας με βάση το άρθρο 31 του Νόμου. Τέτοια έγκριση συνήθως δίνεται πολύ σύντομα μετά την διευθέτηση.

Οποιονδήποτε πρόσωπο διεκδικεί αποζημιώσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος από Ασφαλιστική Εταιρεία που έχει τεθεί σε εκκαθάριση τότε :

α. Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί απαίτηση από τον απαιτητή στην εν λόγω εταιρεία, ο απαιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο Αναγγελίας και τη σχετική Εξουσιοδότηση προς το ΤΑΜΟ και τους Εκκαθαριστές, για να χειριστούν την απαίτησή του.

β. Σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί νέα απαίτηση εναντίον της εν λόγω εταιρείας , ο απαιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους Εκκαθαριστές.

Η υποβολή της απαίτησης μπορεί να γίνει και μέσω του δικηγόρου του απαιτητή, αν υπάρχει.

Το Ταμείο στην συνέχεια, και όσο το δυνατό σύντομα, θα διαπραγματευθεί την απαίτηση είτε απευθείας με τον απαιτητή, είτε με τον δικηγόρο του και θα υποβάλει προκαταρκτική πρόταση διευθέτησης, που όπως αναφέρεται πιο πάνω υπόκειται στην έγκριση του Εκκαθαριστή. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι τόκοι δεν καταβάλλονται για αποφάσεις δικαστηρίων μετά την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης.

Εξυπακούεται ότι ο απαιτητής οφείλει να συνεργάζεται απόλυτα με το Ταμείο και να παρέχει σ΄αυτό οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία του ζητηθούν ή/και να λαμβάνει οποιαδήποτε λογικά μέτρα του ζητηθεί, για την προστασία των συμφερόντων του Ταμείου.

Τυχόν εξώδικη διευθέτηση της απαίτηση συνεπάγεται την υπογραφή εντύπου με το οποίο απαλλάσσεται πλήρως το Ταμείο, η υπό εκκαθάριση εταιρεία, ο εκκαθαριστής και ο υπεύθυνος του ατυχήματος και ταυτόχρονα όλα τα δικαιώματα του υπογράφοντα εκχωρούνται προς το Ταμείο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για οχήματα που έχουν ασφαλιστεί από Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία που βρίσκεται σε εκκαθάριση και λειτουργούσε εκτός Κύπρου κάτω από καθεστώς Ελεύθερης Εγκατάστασης ή Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Για αυτά τα οχήματα υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία που απορρέει από Διεθνείς Συμφωνίες που έχει το Ταμείο.